Splošni pogoji nagradne igre DZS
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre je KITIO d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec nagradne igre je DZS, založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

2. POTEK NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 11. 12. 2017 do 20. 1. 2018 oziroma do razdelitve nagrad. Nagradna igra je skupaj s splošnimi pogoji objavljena na spletni strani organizatorja in izvajalca, socialnem omrežju ter na reklamnem materialu (letak) v poslovalnicah DZS.

V nagradni lahko sodeluje kdorkoli, dodatno pa se pospešuje pri strankah, ki so opravile nakup v poslovalnicah DZS v vrednosti 10 eur ali več.

3. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija organizatorja, izvajalca, objektov in storitev, pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

4. DEFINICIJA POJMOV
V teh pravilih se uporablja pojem sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki opravi nakup v vrednosti 10 eur ali več in preko nagradnega letaka v poslovalnicah DZS posreduje izpolnjen letak z vsemi zahtevanimi osebnimi podatki.

5. POGOJI ZA SODELOVANJE
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki posredujejo vse zahtevane osebne podatke ter označijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja ali izvajalca nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.selectbox.si. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

V primeru, ko sodelujoči izgubi pravico do nagrade, organizator ali izvajalec presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V kolikor obstaja sum zlorabe podatkov, kršenja pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ima organizator ali izvajalec pravico igro razveljaviti ali izključiti posamezne osebe. Oseba, ki posreduje napačne informacije, se avtomatično izloči iz nagradne igre in ni upravičena do sodelovanja ali nagrade.

6. SEZNAM IN PREVZEM NAGRAD
Nagradni sklad: 2300x promocijsko darilo DZS (pisalo Pentel), 100x darilni paket SelectBox Raziskovanje okusov, 30x darilni paket SelectBox Masaža in Wellness, 10x darilni paket SelectBox Romantični pobeg, 5x darilni paket Pravljični vikend. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Ker nagradi (darilna paketa) Romantični pobeg in Pravljični vikend presegata vrednost 42 EUR, je nagrajenec po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko in rojstne podatke. Akontacijo dohodnine plača nagrajenec. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Vse nagrade so objavljene na nagradnem letaku ter mediju (spletni strani in/ali Facebook omrežju) v sklopu ostalih informacij o nagradni igri. Nagrade (promocijsko darilo) se predajo izključno na lokaciji DZS, kjer je bil znan nagrajenec. Ostale nagrade (darilni paketi SelectBox) se pošljejo nagrajencem v roku 10 delovnih dni na naslov, ki je naveden na nagradnem letaku. Stroške poštnine krije organizator. V času predaje promocijskih daril se lahko opravi tudi skupinsko fotografiranje s prejeto nagrado in nagrajencem. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo fotografij za cel svet brez kakršnekoli zahteve za odškodnino ali nadomestilo.

7. OBJAVA NAGRAJENCEV
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svoje fotografije, imena in priimka na spletni strani, Facebook strani ali drugem mediju nagradne igre ali kviza, za kar od organizatorja ali izvajalca ne morejo zahtevati kakršnekoli odškodnine.

8. DRUGE DOLOČBE
Organizator in izvajalec v nobenem primeru ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje, vpis podatkov, napake pri vpisovanju v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad so pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve v vrednosti 10 eur ali več.

Organizator in izvajalec, ki sodeluje pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali prevzema nagrad, potne stroške, ki bi nastali ob prevzemu ali uporabi nagrade, ali podobno. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani ali preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridružuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator in izvajalec sodelujoče obveščala na svoji spletni strani in Facebook strani. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na [email protected] Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Organizator in izvajalec bosta osebne podatke skrbno varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov osebne podatke, ki sta jih je pridobila od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljata izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje dnevnih e-novic po e-pošti;
 • pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in izvajalec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.
Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.
Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju ali izvajalcu lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali preko e-pošte na [email protected] in/ali na naslov izvajalca ali preko e-pošte na [email protected]
Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju in/ali izvajalcu.

Upravljalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

10. KJE SE NAHAJAJO TA PRAVILA
Ta pravila so v celoti na vpogled dostopna na spletni strani SelectBox-a (http://www.selectbox.si/dzs).

11. REŠEVANJE PRITOŽB
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.