1. Organizator

Organizator nagradnih iger je KITIO d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Potek igre

Trajanje posamezne nagradne igre je objavljeno na mediju v sklopu ostalih informacij o nagradni igri, na spletni strani, socialnem omrežju ali tiskanem ali drugem mediju.

3. Namen igre in kvizov

Namen nagradne igre je promocija objektov in storitev, pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

4. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko te spletne strani, Facebook omrežja ali drugega medija posreduje izpolnjeno nalogo ali odgovori na vprašanje ter nam posreduje vse pravilne zahtevane osebne podatke.

5. Pogoji za sodelovanje 

V nagradni igri  lahko sodeluje vsaka oseba, ki pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje, poda vse zahtevane osebne podatke ter označi, da se strinja s temi splošnimi pogoji.

V kolikor obstaja sum, zlorabe podatkov ima organizator pravico igro razveljaviti ali izključiti posamezne osebe. Oseba, ki posreduje napačne informacije se avtomatično izloči iz nagradne igre in ni upravičena do sodelovanja ali nagrade. Oseba mora pravilnost svojih podatkov izkazati ob prevzemu nagrade na sedežu podjetja.

6. Potegovanje za nagrado

Za nagrado se s pravilnim odgovorom na vprašanje ali z izpolnitivijo druge naloge nagradne igre potegujejo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v skladu s temi pravili.

V kolikor nagradna igra vključuje priporočanje (točka 11.) aktivne osebe pridobijo prednost skladno z stopnjo svoje aktivnosti.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade izpolnjevati vsa določila nagradne igre med katerimi so tudi določene obveznosti.

Prevzem nagrade je praviloma možen le osebno na sedežu podjetja v roku 20 dni od objave nagrajencev ob predložitvi osebnega dokumenta.

Izjemoma lahko nagrado prevzamejo osebe, ki se predhodno ali ob prevzemu strinjajo s temi splošnimi pravili in pogoji ter po potrebi prevzamejo del obveznosti.

Nagrajenci se obvezujejo nagrado izkoristiti v roku 60 dni od prevzema nagrade, po tem roku se darilna kartica deaktivira in ni več uporabna.

Nagrajenci se obvezujejo prejem nagrade kot kasneje tudi samo doživetje in izkušnje fotodokumentirano objaviti na svoji facebook strani ali drugem socialnem omrežju če ga imajo.

Objave v nobenem primeru ne smejo odražati nupravičenega negativizma ali drugače škodovati imenu in ugledu produktom Selectbox-a ali organizatorju.

7. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev izvede komisija, prednost imajo sodelujoči, ki izpolnjujejo zadano nagradno nalogo bolje oz. so aktivnejši pri izvajanju le te. V primeru več enakovredno opravljenih nalog se iz e-bobna naključno izvede računalniški žreb.

V primeru, da nagradna igra vključuje žreb, le ta poteka na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavljajo vsaj trije člani.

Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se leto dni hrani na naslovu organizatorja.

8. Seznam in prevzem nagrad

Vse nagrade so objavljene na mediju (spletni strani in/ali Facebook omrežju) v sklopu ostalih informacij o nagradni igri. Nagrade se predajo izključno na sedežu podjetja na Dunajski 5 v Ljubljani v delovnem času oz. po dogovoru z nagrajencem. V času predaje se opravi tudi skupinsko fotografiranje z prejeto nagrado in nagrajencem. Nagrajenec izrecno dovoljjuje objavo fotografij za cel svet brez kakršne koli zahteve za odškodnino ali nadomestilo. Prevzem nagrad je možen v roku 20 dni od žrebanja. Neprevzete nagrade ostanejo last organizatorja. Organizator se lahko odloči tudi za drugačen način predaje ter o tem pravočasno obvesti nagrajence. Organizator in soorganizator imata pravico zahtevati, da nagrajenec ob prevzemu nagrade izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti ali da se podatki razlikujejo od podatkov podanih ob prijavi, ta izgubi pravico do nagrade v celoti. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

9. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svoje fotografije, imena in priimka na spletni strani, Facebook strani ali drugem mediju nagradne igre ali kviza, za kar od organizatorja ali soorganizatorja ne morejo zahtevati kakršne koli odškodnine. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrada vrne organizatorju.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

11. Pravila priporočanja

Sodelujoči lahko nagradno igro priporoči drugim osebam (npr. prijateljem) in si tako povečajo možnosti za pridobitev nagrad v okviru nagradne igre.

Sodelujoči ima na strani www.selectbox.si ali Facebook strani nagradne igre možnost igro priporočiti drugim osebam preko postopkov, ki so na voljo v okviru nagradnega kviza.

Sodelujoči lahko igro priporoči neomejenemu številu oseb oz. številu, ki jih določa organizator. Osebe, ki preko priporočila vstopijo v sodelovanje v nagradni igri morajo prav tako sprjeti splošna pravila nagradne igre, sicer ne morejo sodelovati.

Organizator in soorganizator si pridržujejta pravico, da na zahtevo državnih organov ali drugih institucij, ki nadzirajo pošiljanje nezaželene elektronske pošte, ali ponudnikov dostopa do interneta, v primeru suma pošiljanja nezaželene elektronske pošte, tem organom, institucijam ali ponudnikom posredujeta IP naslov in ostale podatke sodelujočega, ki je osumljen pošiljanja nezaželene elektronske pošte.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo imata organizator in soorganizator pravico izključiti.

V kolikor obstaja sum, da je določeni sodelujoči kakorkoli goljufal oziroma ravnal v nasprotju s temi pravili, imata organizator in soorganizator pravico tega sodelujočega izključiti.

12. Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s temi splošnimi pravili in pogoji.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v le tej.

13. Druge določbe

Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za nepopolno sodelovanje, vpis podatkov, napake pri vpisovanju v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali prevzema nagrad, potne stroške ali podobno, ki bi nastale ob prevzemu ali uporabi nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani ali preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridružuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na svoji Facebook strani. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na [email protected] Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

14. Kje se nahajajo ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna na spletni strani Select Boxa (http://www.selectbox.si/).

15. Uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator kot upravljalec osebnih podatkov osebne podatke, ki jih je pridobil od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljala izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje dnevnih e-novic po e-pošti;
 • pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali preko e-pošte na [email protected]

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

Na spletni Facebook strani nagradnega kviza se uporablja t.i. piškotke (ang.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradnega kviza, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

16. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni [email protected]. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izključi iz nagradne igre.

17. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 

Datum objave: 4.1.2016