Splošni pogoji in pravila

 

I. Uvod

Splošna pravila in pogoji določajo pravice in omejitve uporabnikov kot tudi odnos med kupci, uporabniki in ponudnikom oz. PE mrežo. SelectBox, SXP1 in SelectCard kot tudi spletna stran www.selectbox.si in www.sxp1.eu so blagovne znamke pod katerima deluje Premium in Explorer mreža (ali krajše PE mreža), ki je v lasti in s katero upravlja Kitio d.o.o., s sedežem družbe na naslovu Dunajska 5, 1000 Ljubljana, davčna št. 59986280, matična št.:2138794000, datum vpisa v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani: 15.7.2005. PE mreža združuje objekte oz. ponudnike blaga in storitev, ki so predstavljeni na spletni strani ter v drugih javnih medijih.

Z obiskom spletnih strani in nakupom kot tudi uporabo produktov pod imenom SelectBox, SXP1 in SelectCard kupci in uporabniki soglašajo in sprejemajo te Splošne pogoje in pravila. Uporabo produktov, obisk in uporaba storitev in/ali opreme ponudnikov lahko določajo tudi splošni pogoji in pravila posameznih ponudnikov. Odgovornost kupca in uporabnika je, da se predhodno z njimi seznani in se jih v celoti brez izjem pridržuje. V primeru, da kupec ni uporabnik produkta, je pozvan, da uporabnika seznani z vsebino teh splošnih pogojev in pravil.

 

II. Pojmovnik

Organizator je družba Kitio d.o.o., ki na prodajnih mestih svojih poslovnih partnerjev (trgovine ali spletna mesta) ali na svoji spletni strani prodaja produkte pod imenom SelectBox, SXP1 in SelectCard.

SelectBox je posamezen izdelek oziroma darilni paket iz programa, ki je sestavljen iz škatlice in vsebuje darilni bon in tiskani katalog z različnim blagom ali storitvami, med katerimi lahko izbira kupec za unovčitev darilnega bona. Kupec z nakupom pridobi pravico za uporabo točno določenih storitev in produktov za katere boni veljajo pri izbranih ponudnikih kot je razvidno iz tiskanega in spletnega kataloga.

SXP1 je posamezno doživetje iz programa, ki je sestavljeno iz škatlice in vsebuje darilni bon. Kupec z nakupom pridobi pravico za uporabo točno določenih storitev in produktov za katere boni veljajo pri izbranih ponudnikih.

SelectCard je program darilnih in vrednostnih kartic različnih domačih in tujih ponudnikov blaga in storitev. Vse kartice v programu so izdane v tujem imenu in za njih in njihovo vnovčitev odgovarjajo izključno ponudniki sami. SelectCard je le združeno okolje v katerem se kartice ponujajo in za katerim stoji podpora elektronske zaščite sistema S-pay.

Ponudnik je poslovni partner organizatorja, ki ponuja določeno blago ali izvaja določene storitve, kot izhaja iz opisa v tiskanem oziroma iz spletnem katalogu.

Trgovec – je poslovni partner organizatorja, ki prodaja produkte bodisi v svojih trgovinah ali na spletnih straneh.

Darilni bon ali kartica je plačilno sredstvo za blago ali storitev, ki jo kupec izbere glede na možnosti posameznega ponudnika in obstaja kot zapis v digitalni obliki na plastični kartici. Veljavni so le originalni izvodi, ki so opremljeni z ustreznimi veljavnimi kodami za rezervacijo in aktivacijo.

Uporabnik je oseba, ki storitev ali blago dejansko koristi, uporablja. Uporabnik se obvezuje pred uporabo storitev oziroma blaga aktivirati kartico na spletni strani produkta.

Kupec je pravna ali fizična oseba, ki je produkt kupila ali prejela.

 

III. Osebni podatki in avtorske pravice

1.Uporaba blaga in storitev PE mreže katerih del so tudi blagovne znamke SelectBox, SXP1, SelectCard in SelectClub je zagotovljena od 1.9.2015 dalje le registriranim uporabnikom. Registracija omogoča večjo varnost sistema, preklic in zamenjavo vaše kartice v primeru kraje ali izgube. Z registracijo in strinjanjem glede uporabe podatkov uporabnik dovoli KITIO d.o.o. ter ponudnikom storitev neposredno trženje in obdelavo osebnih podatkov. Organizator in ponudnik se obvezujeta, da bosta delovala skrbno in v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Osebni podatki uporabnikov se obvezno zbirajo za namen vodenja lastne evidence uporabnikov, email ter SMS/MMS obveščanja za namen neposrednega trženja, telefonskega anketiranja ter ponujanja blaga in storitev z uporabo poštnih storitev. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, mobilna telefonska številka, naslov elektronske pošte in datum rojstva. Podatki ne bodo posredovani kateri koli tretji osebi, razen v primeru akcij ali nagradnih iger tretjih oseb, kjer je lahko določeno drugače (VIII.a. Promocijske akcije in nagradne igre, 3. točka).

2.Organizator sme osebne podatke vpogledati in uporabiti tudi v primeru suma kaznivih dejanj ali suma kršenja teh splošnih pogojev.

3.Pri vseh aktualnih nagradnih igrah, katerih organizator je družba Kitio d.o.o., se davčna številka kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od nagrajencev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Sodelujoči v nagradni igri ima možnost odkloniti posredovanje svojih podatkov in kljub temu sodeluje v nagradnem žrebu. Potrebne podatke za prejem nagrade mora obvezno posredovati nagrajenec, med drugim tudi davčno številko če je potrebna. Nagrajenec, ki odkloni posredovanje podatkov izgubi pravico do nagrade.

4.Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo in sicer prek pisne zahteve na naslov: Kitio d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Uporabnik lahko podrobnejše informacije dobi na organizatorjevem centru za pomoč uporabnikom na št.: 031 200 000, vsak delavnik med 8h in 16h.

5.Uporabnik lahko kadarkoli pisno na naslov: Kitio d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana ali na drug dogovorjen način zahteva, da organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Organizator je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek e-maila) obvestiti uporabnika, ki je to zahteval. Uporabnik, ki ne želi prejemati posebnih ponudb, se lahko pisno na naslov, naveden v tej točki, odjavi od vseh oblik obveščanja (domači naslov, e-mail, GSM).

6.Vsaka objava komentarja, slike ali videa na forumih ali družbenem omrežju povezana s ponudnikom ali organizatorjem se smatra kot javna objava, s čimer se pravica do uporabe avtorskega materiala avtomatično prenese v kateri koli obliki ali za katerikoli namen na Kitio d.o.o

 

IV: Definicija storitev, produktov in odgovornosti

1.Uporabnik je skrbno izbral ponudnike, ki se s svojimi storitvami in izdelki predstavljajo v produktih. Organizator ne odgovarja za napako enega od ponudnikov, v primeru popolne ali delne neizpolnjene storitve ali za spremembo storitve s strani ponudnika. V takšnem primeru je vsa odgovornost na strani ponudnika. Uporabnik lahko izbere drugega ponudnika med ponujenimi. V takem primeru uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila stroškov. Za zagotavljanje najvišje ravni kakovosti storitev, predložene kupcem, lahko organizator odpove sodelovanje z enim ali več ponudniki. V primeru, da ponudnik, naveden v katalogu, ne sodeluje več z organizatorjem, bo slednji po svojih najboljših močeh ponudil uporabniku storitev, ki je enakovredna prvotno izbrani.

2.Spletni katalogi so redno ažurirani skladno s spremembami ponudbe. Tiskani katalogi so ažurirani skladno z možnostmi organizatorja. Uporabnik je dolžan vsako ponudbo predhodno preveriti ob rezervaciji pri ponudniku in jasno navesti vse potrebne podatke, ki jih ponudnik zahteva za pridobitev določenega blaga ali izvedbo dogovorjenih storitev oziroma aktivnosti. Organizator ne prevzema odgovornosti za posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov s strani uporabnika oziroma kupca. Uporabnik oziroma kupec odgovarjata za pravilnost ter resničnost posredovanih podatkov.

3.Produkti so izdani v omejeni količini. Organizator se zavezuje izpolniti vsako naročilo produkta s strani kupca v okviru razpoložljivih zalog in glede na roke uporabe. Za nerazpoložljivost katerega koli produkta organizator ne odgovarja. Kupec se odreka slehernemu zahtevku zaradi nerazpoložljivosti. Če naročila ni mogoče izpolniti zaradi prekinitve zaloge ali nerazpoložljivosti, lahko kupec prekliče svoje naročilo in povrne se mu vplačani znesek v 30 dneh od nakazila.

4.Uporabnik in kupec soglašata in razumeta, da sta za ravnanje z darilnimi boni v celoti odgovorna sama. Izguba, poškodba ali kraja darilnih bonov je v celoti odgovornost uporabnika ali kupca. Organizator ni odgovoren za morebitne zlorabe darilnih bonov in ni dolžan preverjati identitete kupca.

5.Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi jo povzročile naravne ali druge nesreče ali druge okoliščine ali jo povzročijo tretje osebe na kakršen koli način ali obliki.

 

V. Uporaba bonov in rezervacija storitev

1.Pogoj za uporabo storitev je, da ima uporabnik veljaven bon ter sprejme ta splošna pravila in pogoje uporabe organizatorja in ponudnika.

2.Uporabniki SelectBox, SXP1 programa so dolžni pred uporabo bonov in storitve preveriti ključne informacije in opraviti obvezno rezervacijo storitve pri ponudniku v roku, ki je določen s vsakim partnerjem posebej in je naveden v tiskanem in spletnem katalogu ali na spletu. Rezervacija je opravljena po potrditvi rezervacijske kode s strani ponudnika, točna navodila in postopek rezervacije pa je naveden v tiskanem katalogu kot v teh splošnih pogojih. Posebej je potrebno biti pozoren na največje možno število oseb, omejitve glede na čas ali dobo, potrebno opremo, vremenske razmere ali druge podrobnosti.

3.Za rezervacijo je potrebno prvo izbrati željen objekt ter ga kontaktirati za možne proste termine z navedbo, da ste prejemnik darilnega bona SelectBox. Ko uskladite prost termin ponudniku sporočite 12-mestno kodo s hrbtne strani darilne kartice, počakajte, da vam le ta sporoči, da je koda sprejeta in rezervacija uspešno opravljena.

4.Vse rezervacije so odvisne od števila razpoložljivih kapacitet. Partnerski objekti lahko imajo na voljo določeno število kapacitet posebej za uporabnike darilnih paketov SelectBox in SXP1. Posledično je mogoče, da so na določen termin za goste SelectBox ali SXP1 programa kapacitete zasedene, medtem ko so za druge uporabnike še proste. Možnosti rezervacij v objektih se nenehno spreminjajo. Posledično je objekt lahko polno zaseden v času rezervacijske poizvedbe, medtem ko so nekaj dni pozneje zaradi odpovedi rezervacij kapacitete spet na voljo. Skladno s tem Kitio d.o.o. ne jamči za rezervacije za točno določen datum ali določen objekt.

5.Ob predložitvi pri ponudniku veljavnega darilnega bona in v celoti izpolnjenega registracijskega obrazca uporabnik pridobi pravico za uporabo darilnega bona za koriščenje storitev oz. pridobitev blaga, ki ga je možno pridobiti na podlagi posameznega darilnega bona .

6.Popusti navedeni v tiskanem ali spletnem katalogu pod oznako SelectClub se, če ni navedeno drugače, nanašajo izključno pod pogojem predložitve članske ali plačilne kartice, ki jo podpira SelectClub. Uporabnik lahko zaprosi za izdajo začasne ali trajne kartice na naslovu in kontaktih organizatorja oziroma na spletni strani www.selectclub.si. Popusti z drugimi ponudnikovimi akcijami in popusti se medsebojno izključujejo in se ne seštevajo.

7.Darilni bon je mogoče koristiti le enkrat, če ni navedeno drugače. Ponudnik prevzame darilni bon ob prvem obisku uporabnika in če je potrebno, izda potrdilo o prevzemu in račun za opravljeno storitev.

8.Darilni boni so razdeljeni v različne cenovne razrede od A-J kjer A označuje najnižji razred, nadaljnje črke v abecednem redu pa višje razrede. Vsak darilni bon se lahko zamenja za katerikoli bon v višjem cenovnem razredu ob doplačilu, pri čemer je potrebno poslati dopis skupaj s kartico na naslov: Kitio d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana ali fotografijo kartice (sprednaj in zadnja stran) na e-mail: [email protected] Ob zamenjavi za nižji cenovni razred se vrednost razlike v ceni ne vrača. Menjava bo izvedena v največ v treh delovnih dneh. Bon je veljaven do datuma odtisnjenega na njem. Možnost brezplačne zamenjave ne vključuje stroškov poštnine. Kopije bonov so neveljavne.

9.Koda za rezervacijo je koda, ki se nahaja na darilnem bonu v obliki kartice in se uporablja ob prvem kontaktu z izbranim ponudnikom. Koda za aktiviranje storitve je koda namenjena ponudniku za potrjevanje izvedene storitve ali uporabe produkta. Uničena ali nečitljiva aktivacijska koda je lahko razlog za zavrnitev bona.

10.Darilni boni niso zamenljivi za denar, prav tako ni dovoljeno sprejemati kakršno koli drugo plačilo v zameno za darilne bone.

11.Darilni bon SelectBox je mogoče koristiti samo za blago ali storitev, ki je navedena v tiskanem katalogu ob posameznem produktu ali v spletnem katalogu. Če uporabnik koristi katero koli drugo storitev, ki ni predvidena med opcijami navedenimi ob produktu, jo ta plača po rednem ceniku ponudnika.

12.Darilni paketi in vrednostne kartice SelectBox, SXP1 programa kot tudi SelectCard imajo rok veljavnosti, ki je označen na embalaži. Darilne pakete SelectBox, ki jim je potekel rok, je možno podaljšati proti plačilu 10€. Za podaljšanje je potrebno na navedeni email naslov posredovati podatke darilne kartice s pripisom za podaljšanje. Darilna kartica bo podaljšana za 2 leti po izvedenem plačilu predračuna. Zamenjava darilnega paketa in kartice ali bona se izvrši na način, da uporabnik dostavi ali pošlje bon na naslov organizatorja, ki je objavljen na spletni strani in v teh splošnih pravilih ter predhodno vplača znesek zamenjave in doplačilo razlike v ceni za drug cenovni razred na račun organizatorja, če gre za dražji paket. Razlike za zamenjavo za izbrani cenejši paket ne vračamo. Zamenjava se opravi v roku sedmih dni od prejema pošiljke in je možna le, če je artikel na zalogi. Boni ne smejo biti poškodovani, izkoriščeni ali neveljavni.

13.Kopiranje, reproduciranje ali poneverjanje je strogo prepovedano, predstavlja kaznivo dejanje in se kaznuje v skladu z veljavnimi zakoni Republike Slovenije. Vsa navedena dejanja oziroma kršitve bo organizator prijavil pristojnim državnim organom, posledice v celoti prevzema storilec.

 

VI. Nakup na www.selectbox.si in www.selectcard.si

1.Naročilo bonov in kartic

Kupec najprej izbere želeni produkt, kjer se nahajajo vsi podatki o storitvi in produktu kot tudi morebitne omejitve ponudnika. S klikom za nakup preide na stran za potrjevanja naročila.

2.Potrdilo naročila in plačilo

Kupec naročilo potrdi s klikom na gumb »Oddaj naročilo«. Nakup je nepreklicno zaključen in gre v nadaljnjo obdelavo trgovca ali/in organizatorja. Za potrdilo naročila ali v primeru takšne potrebe iz katerega koli razloga, lahko trgovec kupca osebno kontaktira. Kupoprodajna pogodba med organizatorjem in kupcem je v spletni trgovini sklenjena s trenutkom oddaje naročila. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na e-mailu [email protected]

3.Cene so veljavne v trenutku naročila s strani potrošnika in samo ob plačilu pod pogoji, opisanimi v nadaljevanju ali na prodajnem mestu. Organizator in trgovec si pridržujeta pravico do spremembe cene v času, ko je trgovina zaprta. Cena vedno vključuje tudi DDV v kolikor ni specificirano drugače.

4.Cene na spletni strani so fiksne in se ne spreminjajo v času dostopa obiskovalcev. Cene so predstavljene kot redne cene, ki veljajo za nakup preko spletnega mesta, neodvisno od izbranega načina plačila.

 

VII. Načini plačila

1.Organizator omogoča naslednje načine plačila:

plačilo po povzetju (gotovinsko plačilo)

z nakazilom na račun (preko spletne banke ali s predračunom)

s plačilno oziroma kreditno kartico

plačilo preko PayPal

2.Nekatere plačilne metode lahko vključujejo dodatne stroške plačilnega prometa, na kar pa organizator ne more vplivati. Tako na primer pri plačilu preko predračuna oz. spletne banke lahko banka dodatno zaračuna strošek plačila UPN naloga, pri plačilu po povzetju pa lahko kupcu Pošta Slovenije zaračuna stroške odkupnega poslovanja po vsakokrat veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.d. (več na spletnih straneh Pošte Slovenije, razdelek “Cenik ostalih storitev”).

3.V primeru nakupa preko spletne trgovine organizatorja, organizator kupcu izda račun za nakup produkta na trajnem mediju. Kupec prejme račun po pošti skupaj s produktom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti organizatorja v osmih dneh od dneva prejema. Kasneje podani ugovori glede pravilnosti izdanih računov ne bodo upoštevani. Kupoprodajna pogodba ali naročilo je shranjeno v elektronski obliki na strežniku organizatorja in kupcu dostopna na zahtevo.

 

VIII. Cene

Produkti so dobavljeni po ceni, ki veljajo po cenikih in tarifah ob potrditvi naročila. Cene so izražene v evrih. Darilni bon, ki je plačilno sredstvo ni predmet DDV. Cene na spletni strani organizatorja so fiksne, v času nakupa organizator zagotavlja nespremenjene pogoje. Od sklenitve kupoprodajne pogodbe dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za organizatorja kot za kupca.

 

VIII.a. Promocijske akcije in nagradne igre

1.Promocijske akcije in znižanja
Sodelovanje v promocijskih akcijah je možno v času trajanja akcije, ki je objavljen v medijih, v katerih se akcija komunicira. V kolikor v oglaševanih gradivih ni navedeno drugače, akcija poteka samo na naši spletni strani. Akcijske cene veljajo izključno za nakupe darilnih paketov SelectBox v času trajanja akcije. Akcije, kode, popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo.

2.Promocijska koda je koda, ki prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo lahko kupec najde na naslovni strani oglasnega sporočila, v organizatorjevem e-obveščevalcu ali v drugih medijih. Promocijska koda je beseda ali številka ali kombinacija obojega, ki jo kupec kot prijavljen uporabnik vpiše v koraku spletnega nakupa. Po kliku na »Vnesi promocijsko kodo« se vrstico nižje odpre okence, v katerega kupec vpiše trenutno veljavno promocijsko kodo, nato sledi še klik na rumen gumb »uporabi«. Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj zatem.

3.Akcije in nagradne igre

a) PETROL akcija Popolno darilo za vso družino. Akcija traja v času objave v Petrol klub katalogu od 1.3.2022 do 31.3.2022. Ob nakupu izbranih darilnih paketov SelectBox v vrednosti nad 59,80€: Masaža in wellness LUX, Dobra miza ali Adrenalinska doživetja in registraciji na www.selectbox.si prejmete GRATIS darilno kartico SuperCard Family (15 €). Akcija velja za imetnike Petrol klub kartice na izbranih prodajnih mestih Petrol. Darilno kartico SuperCard Family (15€) brezplačno pošljemo na vaš naslov v treh delovnih dneh.

b) POTEKLO Akcija z darilno embalažo. Akcija traja od 1.12.2021 do 31.1.2022 oz. razprodaje zalog. Po vsakem nakupu darilnega paketa SelectBox na izbranih prodajnih mestih Mercator, Pošta, Big Bang ali na spletni strani www.selectbox.si, si lahko kupec v času akcije brezplačno izbere darilno embalažo. Za nakup vsakega darilnega paketa je na voljo po ena darilna embalaža. V kolikor darilne embalaže ni na prodajnem mestu pri izbranih trgovcih, jo lahko kupec brezplačno pridobi z registracijo na www.selectbox.si. Izbrano darilno embalažo brezplačno pošljemo po pošti v roku treh delovnih dni.

c) POTEKLO Nagradna igra Deli srečo naprej traja v času promocijske aktivnosti v trgovskem centru (16.9.-19.9.2021). Podarjamo tri darilne pakete SelectBox v različnih vrednostih in sicer 2 darilna paketa v vrednosti 39,80€ in en darilni paket v vrednosti 86,80€. Darilo nagrajencem pošljemo po pošti v roku treh delovnih dni.

d) POTEKLO SelectBox akcija Deli srečo naprej in osvoji srce. Akcija velja za nakupe darilnih paketov SelectBox na spletni strani www.selectbox.si. Pri nakupu SelectBox darilnih paketov na spletni strani www.selectbox.si lahko kupec v času trajanja akcije vpiše kodo za 14 % popust: VAL21. Koda velja za vse darilne pakete SelectBox, ne glede na število kupljenih paketov. Akcija velja do 15.2.2021 oz. do razprodaje zalog.

e) POTEKLO SelectBox akcija Deli srečo naprej. Akcija velja za nakupe darilnih paketov SelectBox na spletni strani www.selectbox.si. Pri nakupu SelectBox darilnih paketov na spletni strani www.selectbox.si lahko kupec v času trajanja akcije vpiše kodo za 15 % popust: SRECA. Koda velja za vse darilne pakete SelectBox, ne glede na število kupljenih paketov. Akcija velja do 30.6.2021 oz. do razprodaje zalog.

Pri nakupu SelectBox darilnih paketov na spletni strani www.selectbox.si podarimo brezplačno dve zapestnici po izboru kupca (kot je navedeno v košarici), pri čemer kupec izbere barvo/motiv, prejme pa dve različne velikosti. En nakup pomeni en izbor zapestnic, ne glede na število kupljenih paketov.

Pri registraciji na spletni strani https://www.selectbox.si/akcija-deli-sreco-naprej/ lahko uporabnik izbere eno zapestnico/motiv, pri čemer ni potrebno opraviti nakupa. Izbrano zapestnico brezplačno pošljemo po pošti v roku treh delovnih dni.

f) POTEKLO Trenutno deaktiven Nagradni natečaj “Adventni koledar” poteka vsak dan v decembru vzporedno na Facebook strani SelectBox Slovenija, Instagram profilu SelectBox Slovenija in Instagram profilu SuperCard Slovenija. Za sodelovanje mora sodelujoči v komentar označiti prijatelja, všečkati SelectBox Slovenija Facebook stran ali slediti Instagram profiloma SelectBox Slovenija in SuperCard Slovenija. Vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme nagrado, določeno za tisti dan. Nagrajence objavimo v komentarju pod vsako objavo. Oseba lahko v natečaju sodeluje večkrat in na različnih kanalih. Za prejem nagrade zadostuje sodelovanje na enem kanalu.

g) POTEKLO Trenutno deaktivna Facebook nagradna igra #ostanidoma. Vsak, ki želi sodelovati, mora objavo komentirati in k sodelovanju povabiti prijatelja (deliti objavo). Nagradna igra traja od 30.3.2020 do 13.4.2020. 5 nagrajencev bomo 14.3. 2020 izžrebali naključno in jih objavili v komentarju. Oseba lahko sodeluje večkrat. Za nagrado bomo podelili SelectBox paket B kategorije.

h) POTEKLO SelectBox akcija 1=2 En nakup sta dve darili. Akcija velja za nakupe na vseh prodajnih mestih SelectBox (v času trajanja akcije) ter preko spletne strani www.selectbox.si.
Pri nakupu SelectBox darilnih paketov na spletni strani www.selectbox.si podarimo knjigo žepnico po izboru kupca (kot je navedeno v košarici). En nakup pomeni ena knjiga, ne glede na število kupljenih paketov.
Pri nakupu SelectBox darilnih paketov na prodajnih mestih je potrebno za pridobitev darila (žepnice) po vsakem nakupu v času akcije opraviti registracijo darilnega paketa z vpisom podatkov na www.selectbox.si.
Izbrano žepnico Mladinske knjige brezplačno pošljemo po pošti v roku treh delovnih dni.
V akcijo niso vključeni drugi produkti, ki se na spletni strani prodajajo. Akcija velja tudi na že znižane pakete. Cene knjig so okvirnega značaja.
Akcija na SelectBox prodajnih mestih traja do 2.5.2020* oz. do razprodaje zalog.
*Na prodajnih mestih Tuš akcija traja do 31.3.2020 oz. do razprodaje zalog.

i) POTEKLO Trenutno deaktiven nagradni natečaj -Facebook nagradna igra 1=2 En nakup sta dve darili. Vsak, ki želi sodelovati, mora objavo komentirati in deliti s svojimi sledilci. Nagradna igra traja od 4.3.2020 do 13.3.2020. Nagrajenca bomo 13.3. 2020 izžrebali naključno in ga objavili v komentarju. Oseba lahko sodeluje večkrat. Za nagrado bomo podelili SelectBox paket B kategorije in žepnico Mladinske knjige (nagrado podelimo po lastni presoji).

j) POTEKLO Trenutno deaktiven nagradni natečaj (objavljen 8.4.2019 in traja vsaj do 22.4.2019) Nagrajujemo predloge za najlepša doživetja je natečaj, kjer mora vsak, ki si želi sodelovati, v komentar pod objavo napisati svoje predloge o turističnih ponudnikih v Sloveniji in Hrvaški. V komentarju navedenih ponudnikov še ne sme biti v naši že obstoječi ponudbi. Sodelujočim z najboljšimi idejami bomo podelili pakete SelectBox po lastni presoji. Nagrajenci bodo sproti objavljeni v komentarju pod objavo.

k) POTEKLO Trenutno deaktiven nagradni natečaj (objavljen 10.4.2019 in traja vsaj do 24.4.2019) Nagrajujemo predloge za najlepša doživetja je natečaj, kjer mora vsak, ki si želi sodelovati, v komentar pod objavo napisati svoje predloge o wellness ponudnikih v Sloveniji in Hrvaški. V komentarju navedenih ponudnikov še ne sme biti v naši že obstoječi ponudbi. Sodelujočim z najboljšimi idejami bomo podelili pakete SelectBox po lastni presoji. Nagrajenci bodo sproti objavljeni v komentarju pod objavo.

l) POTEKLO Trenutno deaktiven nagradni natečaj. Nagradni natečaj “Najslabše darilo” poteka na Facebook strani SelectBox Slovenija, pri katerem mora sodelujoči v komentar opisati svojo izkušnjo, ko je prejel najslabše darilo, všečkati SelectBox Slovenija Facebook stran in v komentarju označiti osebo, ki bi ji poklonil/a SuperCard kartico. Vsak konec tedna (predvidoma v petek) bomo določili najbolj posrečeno zgodbo, kateri avtorju bomo podelili SuperCard kartico v vrednosti 15€. Nagrajence bomo objavili v komentarju. Oseba lahko v natečaju sodeluje večkrat z različnimi zgodbami. V kolikor v tekočem tednu ni opisa, ki nas bi navdušil, lahko nagrade podelimo tudi sodelujočim v ostalih tednih. Nagradni natečaj bo potekal daljše časovno obdobje do preklica.

m) POTEKLO Trenutno deaktiven nagradni natečaj. Nagradna igra “ Koga bi povabil/a na razvajanje ” poteka na Instagram strani SelectBox Slovenija, pri katerem mora sodelujoči všečkati objavo, v komentarju označiti osebo, ki bi jo povabil/a na razvajanje in slediti profilu SelectBox Slovenija. Nagrajenca bomo izžrebali enkrat mesečno naključno in ga objavili v komentarju. Oseba lahko sodeluje večkrat. Za nagrado bomo delili SelectBox pakete B in C kategorije (nagrado podelimo po lastni presoji). Nagradni natečaj bo potekal daljše časovno obdobje do preklica.

n) POTEKLO. PETROL akcija 1=2 En nakup sta dve darili. Akcija traja v času objave v katalogu ugodnosti Petrol od 7.11.2019 do 31.1.2020. Po vsakem nakupu darilnega paketa SelectBox na prodajnih mestih Petrol v času akcije, je potrebno opraviti registracijo z vpisom podatkov na www.selectbox.si. Izbrano žepnico Mladinske knjige brezplačno pošljemo po pošti v roku treh delovnih dni. Cene knjig so informativnega značaja.

o) POTEKLO. BIG BANG akcija 1=2 En nakup sta dve darili. Akcija traja v času objave v katalogu Big Bang od 30.1.2020 do 11.2.2020. Po vsakem nakupu darilnega paketa SelectBox na prodajnih mestih Big Bang v času akcije, je potrebno opraviti registracijo z vpisom podatkov na www.selectbox.si. Izbrano žepnico Mladinske knjige brezplačno pošljemo po pošti v roku treh delovnih dni. Cene knjig so informativnega značaja. Osebni podatki uporabnikov, ki bodo pridobljeni v času akcije Big Bang (30.1.-11.2.2020) za namen prejema darila (žepnice Mladinske knjige), bodo posredovani tretji osebi (Big Bang) za naslednje namene: obveščanje o Big Bang storitvah, novostih in posebnih ugodnostih, obveščanje o aktualnih nagradnih igrah, izvajanje tržnih raziskav, posredovanje vašega e-naslova Facebooku in Googlu.

p) POTEKLO SelectBox akcija #OSTANIDOMA. Akcija velja za nakupe darilnih paketov SelectBox na spletni strani www.selectbox.si. Pri nakupu SelectBox darilnih paketov na spletni strani www.selectbox.si lahko kupec v času trajanja akcije vpiše kodo za 10 % popust: #OSTANIDOMA. Koda velja za celoten nakup, ne glede na število kupljenih paketov. Akcija velja do 1.5.2020 oz. do razprodaje zalog.

r) POTEKLO Facebook nagradna igra #valentinovo1. Vsak, ki želi sodelovati, mora objavo všečkati, komentirati in k sodelovanju povabiti prijatelja (deliti objavo). Nagradna igra traja od 5.2.2021 do 15.2.2021. 2 nagrajenca bomo 15.2. 2021 izžrebali naključno in jih objavili v komentarju. Oseba lahko sodeluje večkrat. Za nagrado bomo vsakemu izmed nagrajencev podelili 1x darilno kartico SuperCard v vrednosti 25 eur.

Facebook nagradna igra #valentinovo2. Vsak, ki želi sodelovati, mora objavo všečkati, komentirati in k sodelovanju povabiti prijatelja (deliti objavo). Nagradna igra traja od 10.2.2021 do 15.2.2021. Nagrajenca bomo 15.2. 2021 izžrebali naključno in ga objavili v komentarju. Oseba lahko sodeluje večkrat. Za nagrado bomo nagrajencu podelili 1x darilno paket SelectBox Miza za dva v vrednosti 39,80 eur.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Nagrajenec je pri paketih, ki presegajo vrednost 42 EUR po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko in rojstne podatke. Akontacijo dohodnine plača nagrajenec. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

VIII.b. Pravica do preklica naročila

a) Kupec preko spletne strani organizatorja ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh od prejema blaga, brez navajanja razlogov za svojo odločitev, preko obrazca, ki se nahaja na tej spletni strani in elektronske pošte na naslov: [email protected]oz. na poštni naslov Kitio d.o.o, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. V tem primeru organizator nemudoma pošlje kupcu po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopne izjave. Tej pravici se kupec ne odpoveduje in ne more vnaprej odpovedati. Prejeto blago mora kupec vrniti v 14 dneh po tem, ko je obvestil organizatorja o odstopu od pogodbe. Za vrnitev prejetega blaga v roku mora potrošnik dati odstopno izjavo za odstop od pogodbe. Kupec je dolžan produkte vrniti v takem stanju, v kakršnem so bili tedaj, ko so mu bili izročeni in jih sestavlja darilni bon, vodnik ter embalaža, na naslov Kitio d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, originalno zapakiran v zaščitni foliji in nepoškodovan, neizkoriščen ali namenoma poškodovan.

b) Poštni stroški ali stroški prevoznika produkta, ki je vrnjen organizatorju, gredo v breme kupca ali uporabnika.

c) Vrnitev vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Organizator vrne kupcu prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Organizator lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

 

VIII.c. Stvarna napaka

1.Napaka je stvarna:

če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;

če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila organizatorju znana oziroma bi mu morala biti znana;

če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

če je organizator izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

2.Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti organizatorja v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in organizatorju omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko kupec organizatorju sporoči po pošti na naslov: Kitio d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana. Organizator ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bil produkt izročen kupcu. Šteje se, da je napaka na produktu obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve.

3.Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli organizatorjevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal organizator ali ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

4.Kupec mora organizatorja o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter organizatorju omogočiti pregled izdelka.

5.Kupec, ki je organizatorja pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od organizatorja zahtevati:

ali odpravo napake na izdelku;

ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako;

ali vračilo plačanega zneska.

ali zamenjavo za brezhiben izdelek

6.Če je bila storitev ponudnika opravljena nepravilno, se mora kupec obrniti za uveljavljanje stvarne napake v skladu z ZVPot na ponudnika na naslov, ki izhaja iz tiskanega ali spletnega kataloga ali drug uradni naslov. Kupec ima pravico o temu obvestiti tudi organizatorja Kitio d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana:

-odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

-vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

-ponovno opravi storitev ali

-vrne plačani znesek.

7.Kupec mora svojo zahtevo sporočiti organizatorju na naslov Kitio d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana oziroma ponudniku na naslov, ki izhaja iz tiskanega ali spletnega kataloga, v roku 2 mesecev od ugotovitve napake oziroma v roku dveh let od izročitve stvari oziroma opravljene storitve.

8.Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

 

IX. Dobave

1.Dobave so opravljene samo v Sloveniji. Strošek poštnine znaša 3,5 eur in se kupcu obračuna pri naročilu.

2.Dostavo na naslov, ki ga označi kupec, opravi GLS ali vsak drug logistični partner, ki ga za to pooblasti organizator.

3.Ne glede na način dostave se tveganje na izdelkih prenese ob odpremi paketov iz prostorov organizatorja ali iz prostorov logistične družbe, ki jo pooblasti organizator.

4.Dobavni rok je največ 14 dni. Zamuda pri dobavi nima za posledico nobene odškodnine, niti preklica naročila v teku, niti povračila za naročilo, če se izkaže, da je zamuda nastala po krivdi kupca ali naslovnika pošiljke ali tretje osebe ter v primeru višje sile (predvsem v primeru popolnih ali delnih stavk, blokiranja prevoznih sredstev ali sredstev za oskrbovanje, vladnih ali zakonskih omejitev …).

 

X. Reklamacija in vračilo

1.Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je organizator izrecno obljubil, če je organizator poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

2.V primeru, da kupec ob prevzemu pošiljke opazi, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, sproži postopek reklamacije pri GLS ali organizatorju na naslov: Kitio d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana.

3.V primeru reklamacije se obrnite na organizatorja na naslov Kitio d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana ali pokličite na 031 200 000. Skupaj s GLS bo organizator poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času. V primeru reklamacije pri organizatorju, kupec smiselno ravna skladno z določili teh splošnih pogojev o vračilu blaga.

 

XI. Nakup na drugih prodajnih mestih

Produkti so na voljo na različnih prodajnih mestih (trgovine in spletna mesta trgovcev) pri trgovcih, ki so poslovni partnerji organizatorja. Proces nakupa in plačila, naročila in dostavo, vrnitev in vse druge sestavne dele kupoprodajne pogodbe ne ureja organizator temveč trgovec, zato organizator ne more biti odgovoren za njih. Vsi takšni pogoji so odvisni izključno trgovca, pri katerem se nakup izvršuje.

 

XII. Odveza odgovornosti

1.Spletna trgovina www.selectbox.si deluje po principu kataloške prodaje, podatki o dobavi pa so ustvarjeni na podlagi informacij s strani ponudnikov in so informativne narave. Kljub prizadevanju za stalno ažuriranost se lahko zgodi, da se podatki o ponudnikih, ceni produktov ali dobavi spremenijo tako hitro, da organizator podatkov ne uspe popraviti in so podatki še vedno nespremenjeni. V takem primeru bo organizator kupca obvestili o spremembah in mu omogočil odstop od naročila, zamenjavo naročenega produkta ali kakšno drugo dogovorjeno možnost.

2.Vse cene in roki dobave so veljavni šele, ko je naročilo potrjeno in je označeno z oznako “Naročilo potrjeno”.

3.Ob ponovni dobavljivosti produkta organizator ne jamči iste cene, kot jo je imel pred umikom iz prodaje.

4.Čeprav se organizator trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije vseh artiklov so simbolične in ne zagotavljajo dejanskih lastnosti izdelka.

5.Organizator si pridržuje pravico do tipkarskih napak.

6.Organizator si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

7.Organizator je oproščen določil o dostavi v razmerah, na katere organizator ne more vplivati, npr. v primeru stavke dostavne službe ali v primeru višje sile.

8.Organizator ne sprejema odgovornosti za napačno uporabo naročenih produktov.

9.Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo organizatorja, niso pod nadzorom organizatorja in jih ta tudi ne ureja. Organizator zato ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih strank so navedene samo iz praktičnih razlogov in organizator ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

 

XIII. Končne določbe

1.Splošna pravila in pogoji stopijo v veljavo z dnem 1.2.2015 od objave dalje. Družba si pridržuje pravico kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeniti pričujoče Splošne pogoje in pravila.

2.Organizator spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Organizator se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se lahko odda pisno naslov organizatorja ali preko e-poštnega naslova na [email protected].

3.Organizator se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški samega spora. Zato se organizator prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spor reši sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za
reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju
potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji
povezavi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

4.Ti splošni pogoji pričnejo veljati od dne 1. 2. 2015 dalje in veljajo do preklica.

Kitio d.o.o.