NAGRADNA IGRA DZS SELFI JE POTEKLA.

 

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

Splošni pogoji nagradne igre “Bodi kreativen, posnemi selfi”

 1.    SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je KITIO d.o.o., Dunajska 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je DZS, založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

 1.    POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 1.6.2018 do 31.8.2018 (vezana na katalog DZS), nagrajence pa bomo objavili 15.9.2018 na naši Facebook strani, Instagramu, naši spletni strani www.selectbox.si/dzs18 ter na strani www.dzs.si . Nagradna igra je skupaj s krajšimi splošnimi pogoji objavljena v reklamnem materialu Šolski katalog DZS.

V nagradni igri lahko sodelujejo razredi kot skupine, posamezni učenci ter družine, ki na podlagi prejetega kataloga pridobijo kodo za sodelovanje v nagradni igri ter delijo svojo fotografijo doživetja na: svojem Facebook profilu, Instagram profilu ali Snapchat profilu na način, kot je navedeno v nadaljevanju (v Pogojih za sodelovanje).

 1.    NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja, izvajalca, objektov in storitev, pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

 1.    DEFINICIJA POJMOV

V teh pravilih se uporablja pojem sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba/skupina (razred, učenec ali družina), ki pošlje svojo fotografijo doživetja, kot je navedeno v Pogojih za sodelovanje ter izpolni prijavnico na www.selectbox.si/dzs18.

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki posredujejo vse zahtevane osebne podatke ter označijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov oziroma morajo le-ti navesti svoje ime in priimek v sami prijavnici na spletni strani www.selectbox.si/dzs18.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja ali izvajalca nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Sodelujoči za sodelovanje v nagradni igri deli svojo fotografijo doživetja na naslednjih kanalih:

– svojem Facebook profilu in v komentarju označijo @SelectBox Slovenija ali

– na svojem Instagram profilu, na katerem nas označijo @SelectBoxSlovenija in pod komentar vpišejo #selectbox_slovenija ali pa

– nam pošljejo fotografijo na naš Snapchat selectbox_slo.

Sodelujoči mora poleg zgornjega, na spletni strani www.selectbox.si/dzs18 izpolniti svoje podatke, kamor lahko naložijo tudi svojo fotografijo s katero se udeležuje nagradne igre. V nagradno igro se mora prijaviti s kodo, ki je navedena v šolskem katalogu DZS. Prav tako se mora strinjati s Splošnimi pogoji. Fotografija mora biti naložena tako, da je objavljena javno z zgornjimi oznakami.

Fotografija mora biti avtorska. Fotografije, za katere bo razvidno, da niso avtorsko delo oziroma bomo sklepali, da so plagiat, bodo nemudoma izključene iz nagradne igre. Prav tako morajo na fotografiji biti osebe, ki sodelujejo v nagradni igri.

Izmed vseh objavljenih fotografij, bo naša komisija izbrala zmagovalne, med katere bomo podelili 150 SelectBox doživetij. Zmagovalci si bodo lahko izbrali po eno doživetje (do zapolnitve prostih mest), ki ga ponujajo naši partnerji. Izbirali bodo lahko med naslednjimi:

–    Turistična kmetija Vrbnjak (jahanje konj),

–    Kata Avanture (plezanje),

–    Turistična kmetija Gradišnik (lokostrelstvo),

–    Koroški splavarji (splavarjenje),

–    Zorb ekopool Celje (zorbing),

–    Vožnja s štirikolesniki v Kranjski gori (izlet do tromeje, vožnja s štirikolesniki),

–    GIB tranpolin Ljubljana (vodene aktivnosti na tranpolinu),

–    Podzemlje Pece (izlet v rudnik in obisk muzeja),

–    Plezalni center Ljubljana (plezanje po umetni steni).

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.selectbox.si. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

V primeru, ko sodelujoči izgubi pravico do nagrade, organizator ali izvajalec presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V kolikor obstaja sum zlorabe podatkov, kršenja pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ima organizator ali izvajalec pravico igro razveljaviti ali izključiti posamezne osebe. Oseba, ki posreduje napačne informacije, se avtomatično izloči iz nagradne igre in ni upravičena do sodelovanja ali nagrade.

 1. IZBOR NAGRAJENCEV

Zmagovalne fotografije bo izbrala komisija, ki bo sestavljena iz treh članov, ki so zaposleni v podjetju Kitio d.o.o. Zmagovalne fotografije bomo izbrali dne 10.9.2018 do 12.00 ure. Seznam nagrajencev bomo dne 15.9.2018 objavili na naši Facebook strani, Instagramu, spletni strani www.selectbox.si/dzs18 in www.dzs.si s prikazom zmagovalnih fotografij na kolažu.

 1.    SEZNAM IN PREVZEM NAGRAD

Nagradni sklad: 150 doživetij SelectBox po lastnem izboru zmagovalcev (kot je navedeno v Pogojih za sodelovanje).

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Nagrajenec je pri paketih, ki presegajo vrednost 42 EUR po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko in rojstne podatke. Akontacijo dohodnine plača nagrajenec. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Nagrade (doživetja SelectBox) se koristijo po izboru nagrajencev (do zapolnitve prostih mest) pri partnerjih, ki so navedeni v Pogojih za sodelovanje. V času koriščenja se lahko opravi tudi fotografiranje nagrajenca pri koriščenju doživetja. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo fotografij za cel svet brez kakršnekoli zahteve za odškodnino ali nadomestilo.

 1.    OBJAVA NAGRAJENCEV

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svoje fotografije, imena in priimka na spletni strani, Facebook strani ali drugem mediju nagradne igre ali kviza, za kar od organizatorja ali izvajalca ne morejo zahtevati kakršnekoli odškodnine.

 1.    DRUGE DOLOČBE

Organizator in izvajalec v nobenem primeru ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje, vpis podatkov, napake pri vpisovanju v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad so pogojeni z izpolnitvijo vseh pogojev sodelovanja, torej poslano fotogafijo preko zahtevanega medija ter z osebnimi podatki izpolnjen obrazec na spletni strani.

Organizator in izvajalec, ki sodeluje pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali prevzema nagrad, potne stroške, ki bi nastali ob prevzemu ali uporabi nagrade, ali podobno. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani ali preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridružuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator in izvajalec sodelujoče obveščala na svoji spletni strani in Facebook strani. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba tudi piše na [email protected] Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 1.    UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in izvajalec bosta osebne podatke skrbno varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov osebne podatke, ki sta jih je pridobila od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljata izključno za naslednje namene:

 •         izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 •         obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 •         objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 •         objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 •         statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 •         izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 •         pošiljanje dnevnih e-novic po e-pošti;
 •         pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 •         pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

 

Organizator in izvajalec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju ali izvajalcu lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali preko e-pošte na [email protected] in/ali na naslov izvajalca ali preko e-pošte na [email protected]

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju in/ali izvajalcu.

Upravljalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 •         potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 •         omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 •         posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 •         dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 •         izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.
 1. KJE SE NAHAJAJO TA PRAVILA

Ta pravila so v celoti na vpogled dostopna na spletni strani SelectBox-a (http://www.selectbox.si  in http://www.selectbox.si/dzs18).

 1. REŠEVANJE PRITOŽB

 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.